Vedtægter for Korning Skakklub

 

 

Vedtægter for Korning Skakklub

 

 

 

§ 1:  Klubbens navn er: Korning Skakklub.

 

§ 2:  Klubbens formål er at give interesserede skakspillere mulighed for at spille i en lokal klub og  at udbrede interessen for skakspillet for derved at fremme den enkeltes sundhed og trivsel.

 

§ 3:  Som medlem optages enhver, der kan tilslutte sig foreningens formål.

 

§ 4:  Generalforsamling.

        1.  Generalforsamlingen er klubbens højeste  myndighed, og kun her kan vedtages   

             lovændringer og kontingentfastsættelser.

 1. Hvert medlem har på generalforsamlingen 1 stemme.
 2. Der afholdes ordinær generalforsamling ved sæsonens afslutning, dog senest første tirsdag i maj..
 3. Dagsorden til generalforsamlingen udsendes til medlemmerne senest 1 uge før generalforsamlingen afholdes.
 4. Dagsorden til generalforsamlingen.
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning ved formanden.
  3. Regnskab ved kassereren.
  4. Forslag fra bestyrelsen.
  5. Forslag fra medlemmerne.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.
  7. Valg af revisor og 1 suppleant.
  8. Valg af kampdommere.
  9. Evt.
 5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når 1/3 af medlemmerne er til stede.
 6. Beslutningerne træffes af generalforsamlingen med simpelt flertal. Ved stemmelighed forkastes forslaget.
 7. Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, såfremt 1/3 af medlemmerne eller et flertal af bestyrelsen begærer det.

 

§ 5:  Bestyrelsen:

        1.  Bestyrelsen består af 5 aktive medlemmer, der vælges ved den årlige generalforsamling. I år med ulige årstal er der 2, og i år med lige årstal er der 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

 1. Bestyrelsesmedlemmerne bliver valgt på generalforsamlingen for en periode af 2 år.
 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.
 3. Klubben tegnes af formanden, næstformanden eller kassereren.

 

§ 6:  Spilleplan:

 1. Bestyrelsen arrangerer spilleplan og kampe.
 2. Der spilles hver tirsdag fra midt i august til sidst i april.
 3. Spilleplanen lægges efter DSU`s turneringsplan. Dog kan turneringslederen selv lægge runderne.
 4. Er en spiller ikke færdig med sine kampe til dem fastlagte tid, tildeles denne 0 point for hver af de ikke spillede kampe.
 5. En spiller, der melder afbud, skal melde afbud til både modstander og turneringsleder.
 6. Den spiller, der melder afbud til en kamp, skal hurtigst muligt sørge for, at der bliver fastsat en ny spilledato, som er inden sidste runde, og oplyse denne dato til turneringslederen. Får spilleren ikke fastsat en ny spilledato, tildeles han 0 point og modstanderen 1 point. Kan de to ikke blive enige om en ny spilledato, fastsættes denne af turneringslederen.
 7. Ved ligestilling mellem nr. 1 og nr. 2 efter korrektion deles præmierne ligeligt
 8. Der er noteringspligt.

 

§ 7:  Kontingent: 

Kontingent fastsættes af generalforsamlingen og betales senest d. 1. november.

 

§ 8:  Ved nedlæggelse af Korning Skakklub tilfalder klubbens formue Dansk Skak Union.